Гуруњбанди омори пахта дар ноњияи ДанѓараДата06.12.2018
Размер444 b.
Название файла-


Гуруњбанди омори пахта дар ноњияи Данѓара

Тољикистон љумњурии кўњсор аст. Вай бо иќлими хос ва гуногуни худ фарќкунанда аст. Њудуди кишоварзии минтаќањои гуногуни љумњурї то баландии 3500 метр аз сатњи бањр тул кашидааст. Кишт ва парвариши зироатњои кишоварзї вобаста ба ин гуногун мебошад.

Таљрибањои омўзиши мањсулнокии навъњои пахтаи миёнанах дар шароити минтаќаи Љанубу ѓарби Тољикистон, яъне дар ноњияи Данѓара гузаронида шуданд. Арзи минтаќа то 10 км, дарозии он дар масофаи 26 км тул кашидааст. Баландии љойгиршавии минтаќа дар ќисми љанубї 540 м, дар шимол то 800 м аз сатњи бањр мебошад.

  • Таљрибањои омўзиши мањсулнокии навъњои пахтаи миёнанах дар шароити минтаќаи Љанубу ѓарби Тољикистон, яъне дар ноњияи Данѓара гузаронида шуданд. Арзи минтаќа то 10 км, дарозии он дар масофаи 26 км тул кашидааст. Баландии љойгиршавии минтаќа дар ќисми љанубї 540 м, дар шимол то 800 м аз сатњи бањр мебошад.Хок. Ноњияи Данѓара бо гуногунии хоку иќлим фарќ мекунад, ки ба љойгиршавии љуѓрофиаш вобаста аст. Хоки минтаќаи Данѓара дар ќисмати љанубї дар минтаќаи наздикўњї ва води кўњњо хокистарранги муќаррарї мебошад. Бо гузариш ба ќисмати шимолї хокњои хокистарранги тира во мехуранд. Дар ќисмати марказї ва шимолї хокњои марѓзорї дида мешаванд. Ќисмати асосии хокњои ноњия хокистарранги муќаррарї ва хокистарранги тираи кўњна обёришаванда мебошад.

  • Хок. Ноњияи Данѓара бо гуногунии хоку иќлим фарќ мекунад, ки ба љойгиршавии љуѓрофиаш вобаста аст. Хоки минтаќаи Данѓара дар ќисмати љанубї дар минтаќаи наздикўњї ва води кўњњо хокистарранги муќаррарї мебошад. Бо гузариш ба ќисмати шимолї хокњои хокистарранги тира во мехуранд. Дар ќисмати марказї ва шимолї хокњои марѓзорї дида мешаванд. Ќисмати асосии хокњои ноњия хокистарранги муќаррарї ва хокистарранги тираи кўњна обёришаванда мебошад.

  • Аз рўйи маълумоти В.Я. Кутеминская (1976) хокњои хокистарранг дорои гумуснокии паст (2,14%) карбонатнокии баланд ва сохтори ковок мебошанд. Онњо дар баландии аз 600 то 1000 метр аз сатњи барг љойгир шудаанд.Мављудияти моддањои органикї дар хокњои хокистарранги тира нисбат ба муќаррарї аз њисоби миќдори бештари гуногунии растанињо бештар аст. Љойгиршавии карбонатњо дар ќабатњои хокњои хокистарранги тира ва муќаррарї ба њам наздик аст, танњо бо бартарияти намакњои карбонатї дар хокњои хокистарранги тира фарќ мекунад.

  • Мављудияти моддањои органикї дар хокњои хокистарранги тира нисбат ба муќаррарї аз њисоби миќдори бештари гуногунии растанињо бештар аст. Љойгиршавии карбонатњо дар ќабатњои хокњои хокистарранги тира ва муќаррарї ба њам наздик аст, танњо бо бартарияти намакњои карбонатї дар хокњои хокистарранги тира фарќ мекунад.Туршии хокњои хокистарранг (рН) паст буда, дар ќабатњои поёнї меафзояд. Миќдори фосфори њаракаткунанда 1,35-3,48 мг дар 100 г хок мебошад. Дар љадвали 1 тавсифи хокњои минтаќаи таљрибавї оварда шудааст.

  • Туршии хокњои хокистарранг (рН) паст буда, дар ќабатњои поёнї меафзояд. Миќдори фосфори њаракаткунанда 1,35-3,48 мг дар 100 г хок мебошад. Дар љадвали 1 тавсифи хокњои минтаќаи таљрибавї оварда шудааст.

  • Тавре ки дида мешавад, хоки ќитъаи таљрибавї аз рўйи миќдори гумус ба таври миёна таъмин буда, аз рўйи миќдори фосфори њаракаткунанда камбаѓал аст.

  • Иќлим. Иќлими минтаќаи Данѓараи водии Кўлоб континенталї буда, бо гуногунии худ фарќ мекунад. Тобистонаш гарми хушк, бо амплитудаи баланди њарорати шабонарўзї ва мавсимї ва боришоти нобаробари атмосферї фарќкунанда дорад.


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©nashuch.ru 2017
обратиться к администрации

    Главная страница
Контрольная работа
Курсовая работа
Лабораторная работа
Пояснительная записка
Методические указания
Рабочая программа
Методические рекомендации
Теоретические основы
Учебное пособие
Практическая работа
Общие сведения
Общая характеристика
Федеральное государственное
Дипломная работа
Теоретические аспекты
Общая часть
Самостоятельная работа
Физическая культура
Методическое пособие
государственное бюджетное
квалификационная работа
Выпускная квалификационная
История развития
Направление подготовки
Техническое задание
Технологическая карта
Теоретическая часть
Краткая характеристика
Общие положения
прохождении производственной
Понятие предмет
Металлические конструкции
Методическая разработка
Техническое обслуживание
Электрические машины
Описание технологического
Общие требования
Практическое занятие
Технические характеристики
Правовое регулирование
Технология производства
Сравнительная характеристика
Математическое моделирование
Исследовательская работа
бюджетное учреждение
История возникновения
теоретические основы
Методические основы
Организация производства
Экономическая теория
Примерная программа